Regulamin Studio Tańca „Fuego”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studio Tańca „Fuego” jest akceptacja punktów poniższego regulaminu przez uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2.Uczestnik zajęć w STF jest świadom własnego stanu zdrowia i w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

3.Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Studio Tańca „Fuego” jest wypełnienie zgłoszenia oraz opłata za zajęcia.

2. Wysokośc opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studio Tańca „Fuego” na stronie: www.fuego.szkola.pl

3. Kwotę za zajęcia należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na nr konta 27 2490 0005 0000 4000 3774 1091 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka) lub gotówką do 15 dnia danego miesiąca u Pani Moniki Broczek.

4. Studio Tańca nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy.

5. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu.

6. W wyjątkowych przypadkach Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej: www.fuego.szkola.pl

7. W przypadku świąt ustawowych zajęcia nie będą odrabiane.

8. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe lub taneczne.

9. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby ,których zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu ,w którym odbywają się zajęcia.

10. W razie nieposzanowania przez uczestników zajęć mienia należącego do Studio Tańca i CK ”Muza” uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun zobowiązani będą do opłacenia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zachowania na terenie obiektu.

11. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych w czasie  zajęć tanecznych , pokazów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych.

12. Informuję, że prowadząc studio tańca posiadam ubezpieczenie OC instruktora. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu uczestników powstałe w wyniku wypadków wynikłych z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora. Wszystkie inne sytuacje, w tym nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć tanecznych nie są objęte ubezpieczeniem instruktora.

 

aktualności I o nas  I grafik  I cennik I  regulamin I  instruktorzy I  zajęcia I  kontakt

© Studio Tańca Fuego 2016 / Projekt: Martin Domonik - martin@newimage.pl