REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studio Tańca „Fuego” jest akceptacja punktów poniższego regulaminu przez uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Uczestnik zajęć w Studio Tańca „Fuego” jest świadom własnego stanu zdrowia i w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

3. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia Studio Tańca „Fuego” nie ponosi odpowiedzialności.

4. W czasie ferii zimowych Studio Tańca „Fuego” pracuje zgodnie z grafikiem - obowiązuje odpłatność jak za każdy miesiąc.

5. W razie zaostrzenia zasad bezpieczeństwa związanych z panującą pandemią COVID19, zajęcia będą prowadzone online. Będą one obowiązkowe w sytuacji zamknięcia studia lub ograniczenia grup.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Studio Tańca „Fuego” jest podpisanie umowy, wypełnienie zgłoszenia oraz opłata za zajęcia.

2. Okres wypowiedzenie umowy to jeden miesiąc. 

3. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studio Tańca „Fuego” na stronie: www.fuego.szkola.pl/cennik

4. Kwotę za zajęcia należy uiścić do 3 dnia każdego miesiąca przelewem na nr konta 27 2490 0005 0000 4000 3774 1091 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc) lub gotówką do 7 dnia każdego  miesiąca u Pani Moniki Broczek. 

5. Studio Tańca nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy.

6. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu.

7. W wyjątkowych przypadkach Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia i odrobić je w późniejszym terminie lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej: www.fuego.szkola.pl/aktualności

8. W przypadku świąt ustawowych zajęcia nie będą odrabiane.

9. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe lub taneczne.

10. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby ,których zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

11. W razie nieposzanowania przez uczestników zajęć mienia należącego do Studio Tańca i CK ”Muza” uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun zobowiązani będą do opłacenia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zachowania na terenie obiektu.

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych w czasie  zajęć tanecznych , pokazów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych.

13. Informuję, że prowadząc studio tańca posiadam ubezpieczenie OC instruktora. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu uczestników powstałe w wyniku wypadków wynikłych z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora. Wszystkie inne sytuacje, w tym nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć tanecznych nie są objęte ubezpieczeniem instruktora.