top of page

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studio Tańca „Fuego” jest akceptacja punktów poniższego regulaminu przez uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna. Zapisanie się na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

2. Uczestnik zajęć w Studio Tańca „Fuego” jest świadom własnego stanu zdrowia i w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

3. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym prowadzone są zajęcia Studio Tańca „Fuego” nie ponosi odpowiedzialności.

4. W czasie ferii zimowych Studio Tańca „Fuego” pracuje zgodnie z grafikiem - obowiązuje odpłatność jak za każdy miesiąc.

5. Jako pełny miesiąc rozumiemy cztery tygodnie. Jeśli zajęć jest więcej opłata pozostaje ta sama, jeśli mniej wtedy zajęcia się wyrównują.

6. Sezon Studia Tańca „Fuego” kończymy koncertem finałowym na dużej scenie. Uczestnictwo w koncercie nie jest obowiązkowe. Bilety na koncert są odpłatne. Zakup strojów tanecznych leży po stronie Rodziców.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w Studio Tańca „Fuego” jest podpisanie umowy, wypełnienie zgłoszenia oraz opłata za zajęcia.

2. Okres wypowiedzenie umowy to jeden miesiąc. 

3. Wysokość opłat za zajęcia określona jest w cenniku Studio Tańca „Fuego” na stronie: www.fuego.szkola.pl/cennik

4. Kwotę za zajęcia należy uiścić do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto (dane znajdziemy w cenniku (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko dziecka, miesiąc) lub gotówką do 10 dnia każdego miesiąca u Pani Moniki Broczek. 

5. Studio Tańca nie zwraca opłaty za zajęcia, na których uczestnik nie był z własnej winy.

6. Opłata za zajęcia jest stała niezależnie od ilości zajęć w danym miesiącu.

7. W wyjątkowych przypadkach Studio Tańca ma prawo odwołać zajęcia i odrobić je w późniejszym terminie lub zorganizować zastępstwo za instruktora. Informacja będzie dostępna na stronie internetowej: www.fuego.szkola.pl/aktualności

8. W przypadku świąt ustawowych zajęcia nie będą odrabiane.

9. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne. Obuwie może być sportowe lub taneczne.

10. Instruktor ma prawo wyprosić z zajęć osoby, których zachowanie będzie przeszkadzało innym uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

11. W razie nieposzanowania przez uczestników zajęć mienia należącego do Studio Tańca i CK ”Muza” uczestnik lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzic lub opiekun zobowiązani będą do opłacenia szkód powstałych w wyniku niewłaściwego zachowania na terenie obiektu.

12. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych w czasie  zajęć tanecznych , pokazów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych.

13. Informuję, że prowadząc studio tańca posiadam ubezpieczenie OC instruktora. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub w mieniu uczestników powstałe w wyniku wypadków wynikłych z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora. Wszystkie inne sytuacje, w tym nieszczęśliwe wypadki podczas zajęć tanecznych nie są objęte ubezpieczeniem instruktora.

bottom of page